Kees Geldof

© Sebastiaan ter Burg, CC BY 4.0

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Het college bereidt beslissingen van de raad voor en voert deze uit. Ook stelt het college beleidsregels op en besluit tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.

De portefeuille van wethouder Geldof bestaat uit:

 • Derde locoburgemeester
 • Economische zaken incl. stadsmarketing
 • Binnenstad
 • Recreatie en Toerisme
 • Volkshuisvesting
 • Woonopgave specifieke doelgroepen
 • Opvang statushouders
 • Integratie en vluchtelingenbeleid
 • Onderwijsgebouwen/IHP
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Sport
 • Project “IJsselveld Oost”
 • Wijkgericht werken

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigdLid AB UW Samenwerking
Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Lid AB WerkwIJSS
Lid DB Stichtse Groenlanden
Plaatsvervangend lid AB Parkeerservice
Plaatsvervangend lid AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
Plaatsvervangend lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard